Nieuwsbrief

     


Blog Categorieen


Disclaimer & Privacy


Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.duikvakanties.net. Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven. Hierin wordt rekening gehouden met uw privacy conform de van kracht zijnde wetgeving. Zodoende zullen wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens en deze niet ter beschikking stellen aan derden

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Duikvakanties.net niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site of de door de bezoekers geplaatste reacties.

Het gebruik van www.duikvakanties.net is voor eigen risico van de bezoeker. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Op deze site treft u links aan naar andere websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Hebt u vragen of opmerkingen over onze gebruiksvoorwaarden of privacy policy: Neem contact op